سکوت

  جایگاه انسانیت:

          قلب خاموش آنهاست

                              نه ذهن ورراجش...  

               

                 جبران _خلیل_ جبران

 

            

 

 اگر هریک از آدمها به اندازه فهمشان سخن میگفتند

 

 

 

چه سکوت عمیقی 

 

                  کره زمین را فرامیگرفت! 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید