بی اعتبار

 

 

 

خودت باش

به اعتبار هیچ شانه ای اشک مریز

به اعتبار هر اشکی شانه نباش

آدمی به خودی خود نمی افتد

اگر بیفتد

ازهمان سمتی می افتد که تکیه کرده...........

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید