پای لنگ...

   و قتی دلی برای دلی تنگ می شود

انگار پای ثانیه ها لنگ می شود

پیغام آشنا که ندارند بلبلان

هر سازوهر ترانه بدآهنگ می شود

 

 

 

 


 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 40 بازدید
دلتنگی هام

انجا که چشمان مشتاقی برای انسان اشک بریزد زندگی به زجر کشیدنش میارزد