معجزه!!

دوست شدن باصدها نفر

معجزه

نیست

معجزه  

آنست

که بایک نفر دوست شوید

که حتی اگر

صدهانفردرمقابلتان قرارگرفتند،

همیشه درکنارتان باقی بماند...

 

 

 

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
سیدمحمود رضوی

دوست در اشعار فارسی - ابوالقاسم حالت از دوست مخواه غیر دیدارش را بفکن زنظر معایب کارش را میباش چو زنبور که بر گل چو رسد گیرد عسلش را و نهد خارش را

حسین آگاهی

چون فقط یک دوست خیلی خیلی درست و درمون دارم می فهمم.