پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

خالیست....

 ازشوکت فرمانروایی ها سرم خالیست من پادشاه کشتگانم ! کشورم خالیست             خون گریه های امپراطوری پشیمانم در آستین صبر جای خنجرم خالیست                    
/ 1 نظر / 5 بازدید