پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

استقامت!

"استقامت"                 رودخانه دل صخره ای را میشکافد نه به خاطرقدرتش بلکه بخاطر       "پایداری اش"                  
/ 4 نظر / 8 بازدید