گاه یک کوه به یک کاه به هم میریزد.....

 به نسیمی همهراه  به هم میریزد

  کی دل سنگ تورا آه به هم میریزد؟؟

 

سنگ در برکه میندازم و میپندارم

با همین سنگ زدن ماه به هم میریزد

عشق برشانه هم چیدن چندین سنگ است

گاه میماندو ناگاه به هم میریزد


آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده ست

دل به یک لحظه کوتاه به هم میریزد

آه ! یک روز همین آه تورا میگیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم میریزد..........

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید