غرور

عاشق طرز فکر آدمها نشوید آدمها زیبا فکر میکنند زیبا حرف میزنند ولی زیبا زندگی نمی کنند !!!

مرداد 95
1 پست
مرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
9 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
31 پست
مرداد 93
28 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
11 پست