غرور

عاشق طرز فکر آدمها نشوید آدمها زیبا فکر میکنند زیبا حرف میزنند ولی زیبا زندگی نمی کنند !!!

امیرکبیر

اگرنیت یکساله دارید گندم بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید اگر نیت صدساله دارید انسان تربیت کنید امیرکبیر  
/ 6 نظر / 4 بازدید
مرداد 95
1 پست
مرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
9 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
31 پست
مرداد 93
28 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
11 پست