# جملات_فلسفی

باید بروند

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما میگذرند تا به ما درسهایی بیاموزندکه اگر میماندند هرگز یاد نمیگرفتیم   زنده یاد خسرو شکیبایی
/ 2 نظر / 4 بازدید