# جملات_مفهومی

باید بروند

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما میگذرند تا به ما درسهایی بیاموزندکه اگر میماندند هرگز یاد نمیگرفتیم   زنده یاد خسرو شکیبایی
/ 2 نظر / 4 بازدید

امیرکبیر

اگرنیت یکساله دارید گندم بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید اگر نیت صدساله دارید انسان تربیت کنید امیرکبیر  
/ 6 نظر / 4 بازدید