کافر خدا را دوست نمیدارد

                                سوره توبه/ آیه 33    

 

 

 

اوست خدایی که پیامبرش را باهدایت ودین

حق فرو فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند  

اگر چه ناخوشایند کافران باشد...  

 

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
اهورا...

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . . پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

L.payam

هر چند، کافرا در خفا موندن و موش دووندن. همونجور که هخامنش رو به زیر کشیدن...