حسابی!!!

جهان سوم جایی است که هرکس بخواهد

مملکتش را آبادکند خانه اش خراب میشود

وهرکس بخواهد خانه اش راآبادکند باید در

ویرانی مملکتش بکوشد!!!!!

 

پروفسورحسابی!

/ 6 نظر / 8 بازدید
اهورا...

بسیار اندیشمندانه بود...موفق باشی درسای عزیز

اهورا...

خدایا به خاطر تمام شب هایی که بی یاد تو بخواب رفتم بخاطر تمام صبح هایی که بدون یاد تو بلند شدم بخاطر همه ی مشکلاتی که بدست تو حل شد و گفتم شانس آوردم و بخاطر همه ی گره هایی که بدست خودم کورشد و گفتم تقصیر توست مرا ببخش..

حسین آگاهی

حسابی هم از کساییه که بدجور در زندگی من مؤثر بوده؛ هر وقت می بینم مشکلاتم زیاد شده با یه بار در نظر گرفتن مشکلات ایشون که در کتاب استاد عشق از زبون پسرشون گفته شده مشکلاتم رو یادم میره. خدا امثال ایشون رو زیاد کنه.